Regulamin serwisu viks

§1 DEFINICJE

System viks – platforma do zarządzania wydarzeniami sportowymi, której zadaniem jest ułatwić Organizatorowi zarządzanie wydarzeniami sportowymi. System oferuje zautomatyzowane rozwiązania informatyczne ułatwiające zarządzanie wydarzeniem.
Viks.pl – to oprogramowanie służące do informatycznej obsługi wydarzeń sportowych (zawodów). Właścicielem viks.pl jest Studio IKS, ul Druhny Zjawy 7, 27-200 Starachowice NIP 6641851858. Studio IKS jest również jedynym administratorem systemu viks dostępnego pod adresem viks.pl
Organizator – firma, instytucja, stowarzyszenie, fundacja lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, który jest Organizatorem zawodów, a jednocześnie użytkownikiem systemu viks.
Zawodnik – to osoba która zarejestrowała bezpłatne konto w systemie viks, lub jej konto w systemie zostało utworzone przez jednego z Organizatorów. Zawodnik to również uczestnik wydarzenia sportowego utworzonego w systemie viks.
Użytkownik – osoba posiadająca konto w systemie viks – konto użytkownika służy do obsługi wydarzeń sportowych utworzonych w systemie viks. Konta użytkownika są tworzone przez Organizatorów zawodów.
Zawody – wirtualne biegi, zawody sportowe, wirtualne wyzwania, turnieje sportowe, wyścigi lub inne formy wydarzenia o charakterze sportowym utworzone za pomocą systemu viks.
#VIKS – to indywidualny numer przypisany każdemu zawodnikowi w systemie viks.
Pakiet startowy – zestaw upominków, gadżetów które są dostępne podczas procesu zapisu na zawody.  Organizator zawodów zobowiązuje się dostarczyć wykupiony przez zawodnika pakiet startowy po ukończeniu przez niego zawodów lub wyzwania.
Viksy – rodzaj kredytów służących do organizacji zawodów sportowych. Jeden (1) viks pozwala dodać do zawodów jednego zawodnika. Viksy nie mają terminu ważności, są dostępne na koncie Organizatora tak długo jak aktywne jest jego konto w systemie.

§2 ZASADY OGÓLNE

ORGANIZATOR

Zadaniem systemu viks jest dostarczenie Organizatorom zawodów sportowych narzędzia informatycznego, oprogramowania do zarządzania wydarzeniem sportowym. Dostęp do oprogramowania odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Dane przechowywane są na serwerze administratora systemu viks.

Organizator zawodów jest odpowiedzialny za wszelkie informacje publikowane przez niego za pomocą systemu viks. Organizator ma zakaz dostarczania i udostępniania treści o charakterze bezprawnym.

Organizator rejestrujący konto w systemie viks wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do obsługi jego konta w systemie viks

Zgody te są wyłączną podstawą do przechowywania danych w systemie viks, chyba że zawodnik wyraził zgodę na inne wykorzystanie jego danych.

Administrator systemu viks udostępnia Organizatorowi dostęp do oprogramowania do zarządzania zawodami sportowymi. Administrator systemu dołoży również wszelkich starań aby korzystanie z oprogramowania było możliwe siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Administrator  nie ponosi odpowiedzialności prawnej za organizację samych zawodów. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za jakość i dostawę płatnych pakietów startowych oferowanych przez Organizatorów dzięki oprogramowaniu viks.pl

ZAWODNIK

Zawodnik rejestrujący konto w systemie viks, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia, na które się zapisał oraz w celu obsługi jego konta przez administratora systemu viks.

Zawodnik rejestrując się do udziału w zawodach, akceptuje ich regulamin i warunki postawione przez Organizatora.

Zgody te są wyłączną podstawą do przechowywania danych w systemie viks, chyba że zawodnik wyraził zgodę na inne wykorzystanie jego danych.

Administrator systemu zapewnia zarejestrowanemu zawodnikowi dostęp do oprogramowania (panel zawodnika). Korzystanie z systemu jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 §3 KORZYSTANIE Z SYSTEMU VIKS

Organizator, który chce korzystać z systemu viks, rejestruje swoje konto organizatora korzystając z formularza rejestracji na stronie viks.pl. Poprawnie skonfigurowane konto wymaga podania danych, które pozwolą jednoznacznie zidentyfikować Organizatora. Brak wymaganych danych może spowodować blokadę konta Organizatora.

Konto w systemie viks wymaga od Organizatora i Zawodnika potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego na e-mail podany podczas rejestracji. Aktywacja nie jest wymagana gdy właściciel konta jest weryfikowany za pomocą konta google lub facebook.

Każde konto w systemie zabezpieczone jest hasłem, zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu się na swoje konto viks. Jedynym sposobem odzyskania hasła jest dokonanie resetu hasła za pomocą opcji „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania do systemu.

Użytkownik podając swoje dane osobowe równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

System viks udostępnia Zawodnikom dostęp do płatnych pakietów startowych które można kupić w trakcie rejestracji na wybrane zawody. Szczegóły dotyczące pakietów startowych znajdują się na stronie informacyjnej każdych zawodów.

W celu zorganizowania zawodów Organizator jest zobowiązany do wykupienia odpowiedniej ilości „viksów”. Aby dodać jednego zawodnika do zawodów wymagany jest jeden viks. Nie ma znaczenia koszt zakupu viksów. Przelicznik podczas organizacji zawodów jest zawsze taki sam, czyli 1 viks = 1 zawodnik.

Każde nowe konto Organizatora posiada 50 viksów do wykorzystania na organizację zawodów, Organizator nie ponosi żadnych opłat za otrzymane od systemu viks – kredyty.

Kupione przez Organizatora kredyty (viksy) nie podlegają zwrotowi i nie da się ich wymienić na nic innego.

Zawodnik który chce być uczestnikiem zawodów, musi posiadać konto w systemie viks. Jeśli nie posiada konta, może je utworzyć podczas procesu zapisywania się na zawody.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) jest Organizator zawodów.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania się i uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Organizatora.

Administratorem danych osobowych użytkowników systemu viks, zgodnie z RODO jest firma Studio IKS

Użytkownik opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o innych wydarzeniach udostępnionych dzięki oprogramowaniu viks.pl

W celu udostępnienia swoich danych osobowych Organizatorowi, Zawodnik może mu udostępnić swój #VIKS. Ten sposób przekazania danych wymaga od zawodnika potwierdzenia chęci udostępnienia swoich danych. Wyrażenie zgody odbywa się za pomocą linku potwierdzającego który Zawodnik otrzyma od systemu viks. Nie wyrażenie zgody przez Zawodnika zablokuje proces udostępniania danych danemu Organizatorowi.

Uczestnik przez cały czas korzystania z systemu viks ma pełen wgląd w dane jakie udostępnia organizatorom zawodów oraz administratorowi systemu viks. Pełne dane znajdują się w zakładce MOJE DANE po zalogowaniu się do panelu zawodnika systemu viks. Użytkownik systemu może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego konta z systemu viks. W celu usunięcia danych użytkownika oraz jego konta w systemie viks należy przesłać prośbę o usunięcie danych do administratora systemu na adres email: kontakt@viks.pl.

§5 WYMAGANIE TECHNICZNE

Dostęp do oprogramowania odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, zalecamy przeglądarkę Google Chrome, choć każda nowa wersja przeglądarki jest odpowiednia do korzystania z systemu.

W celu poprawnego korzystania z oprogramowania wymagane jest połączenie z siecią internet. Minimalna przepustowość łącza to 512kB/s

W celu optymalnego zarządzania panelem Organizatora zawodów zalecamy urządzenie z wyświetlaczem o minimalnej rozdzielczości 1366×768 pixeli

§6 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi działania Systemu i procesu rejestracji na Zawody należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@viks.pl

Wszelkie zgłoszenia będą rozpatrywane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Administrator systemu dołoży wszelkich starań aby zgłoszone problemy rozwiązywać w najkrótszym możliwym terminie.

Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu Zawodów lub dostawy  pakietów startowych należy kierować bezpośrednio do Organizatora wg procedury reklamacyjnej ujętej w Regulaminie Zawodów.

Administrator odpowiada wyłącznie za prawidłowość działania Systemu i zastrzega sobie prawo negatywnego rozpoznania reklamacji, jeżeli dotyczy ona skutków działań Użytkownika wynikających z naruszenia lub niezastosowania się do Regulaminu.

Wszelkie kwestie związane z rezygnacją uczestnika z udziału w Imprezie, na którą się zarejestrował będą rozwiązywane zgodnie z Regulaminem Imprezy (o ile jest to przewidziane).

W przypadku odwołania zawodów bądź zmiany jej terminu zwrot kosztów wniesionych z tytuły opłaty pakietu startowego będzie dokonywany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Imprezy (o ile jest to przewidziane).

Administrator zaznacza, iż na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Blokada konta Organizatora może nastąpić na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz wykorzystania systemu do innych celów niż opisane w regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

W razie sporów na poziomie Zawodnik – Organizator, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora zawodów

W razie sporów na poziomie Zawodnik – Administrator lub Organizator – Administrator, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Administratora zawodów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2021 roku.